Regulamin zawodów SP DX RTTY Contest 2024

Zawody odbywają się w czwarty pełny weekend kwietnia.
Przed  udziałem w zawodach prosimy o przeczytanie  regulaminu zawodów.

Regulamin zawodów SP DX RTTY Contest 2024


Sponsor:  ZG PZK , PK RVG                     

1. Termin: sobota 27 kwiecień - niedziela 28 kwiecień, czas: 12.00 UTC - 12.00 UTC
2. Pasmo: 3,5 MHz - 28 MHz 
3. Modulacja: RTTY
4. Klasyfikacja:
    A. SO HP -- Jeden operator, wszystkie pasma HP
    B. SO LP -- Jeden operator, wszystkie pasma LP
    C. SO QRP -- Jeden operator, wszystkie pasma QRP (stacje zagraniczne i polskie)
    D. MO -- Wielu operatorów, wszystkie pasma, jeden Tx
    E. MM -- Wielu operatorów, wszystkie pasma, wiele Tx
    F. SWL (stacje nasłuchowe polskie i zagraniczne)
    G. SO SP HP -- Stacje polskie -Jeden operator, wszystkie pasma HP
    H. SO SP LP -- Stacje polskie - Jeden operator, wszystkie pasma LP
     I. MO SP -- Stacje polskie  z wieloma operatorami, wszystkie pasma, jeden Tx
    J. MM SP -- Stacje polskie z wieloma operatorami, wszystkie pasma, wiele Tx
    K​. Novice  (jeden operator, stacje zagraniczne i polskie)
 
Zawody są typu WW - wszyscy  przeprowadzają łączności z wszystkimi.
Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
Multi-Operator Single Transmitter  oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
Multi-Operator Multi Transmitter oznacza to że możemy  maksymalnie mieć pięć  przesyłanych sygnałów , po jednym na każde pasmo  w tym samym czasie. Pięć pasm może być aktywnych jednocześnie.
High Power oznacza  maksymalną moc  wyjściową  ograniczoną wyłącznie  licencją.
Low Power  oznacza  maksymalną moc wyjściową:100 W
QRP  oznacza  maksymalną moc wyjściową: 5 W
Novice  oznacza staje indywidualne amatorskie które  otrzymały licencje  w okresie ostatnich trzech lat.

5. Raporty:
Stacje zagraniczne  nadają:  RST + Numer kolejny QSO (np.599001). 
Stacje polskie nadają:   RST + skrót powiatów  (np. 599 BY). Właściwe do miejsca lokalizacji radiostacji podczas zawodów.            Lista  powiatów SP-Poviats
5a. Prefiksy stacji  polskich:  3Z, HF, SN, SO, SP, SQ.
6. Punktacja: 
    za QSO z własnym krajem - 2 pkt. 
    za QSO z stacją z tego samego kontynentu - 5 pkt. 
    za QSO z stacją spoza własnego kontynentu - 10pkt. 
    za QSO z UA lub EW - 0 pkt
7. Mnożnik:
    Mnożnikiem są kraje wg listy DXCC bez UA i EW, łącznie z SP + powiaty. Mnożnik liczy się za każde pasmo oddzielnie.
    Łączność z każdym kontynentem liczy się do mnożnika tylko raz bez względu na pasmo (max.6).
    Łączności z UA i EW nie licza się.
8. Wynik końcowy:
    Suma pkt. za QSO x (suma krajów + suma powiatów) x ilość kontynentów z którymi przeprowadzono QSO (max. 6).
9. SWL:
    Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków obydwu  korespondentów oraz grup kontrolnych wymienianych pomiędzy                    stacjami.
    Punktacje za przeprowadzone nasłuchy , mnożniki, oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak u nadawców.
    Zarówno stacja polska jak i  zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz  na danym paśmie.
10. Wywołanie w zawodach: Dla wszystkich stacji "CQ SPDX TEST"
11. Dyplomy:
      Za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe (puchary, plakietki *)
      Za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca dyplomy we wszystkich kategoriach.
    * Uwaga. Nagrody będą wydawane gdy będzie co najmniej 50 uczestników w poszczególnych kategoriach. Jest możliwość               przydzielenia nagród ukierunkowanych  przez fundatorów.
11a. Każdy z uczestników ma możliwość  zdobycia  dyplomu SP-Powiat  Award    https://awards.pzk.org.pl/polskie-dyplomy.html  w odpowiedniej  klasie podczas zawodów.

12. Dzienniki:
     Dzienniki łączności w postaci elektronicznej w formacie  Cabrillo  należy "załadować" bezpośrednio na stronie (upload)  w razie       kłopotów można będzie przesłać  na adres sprtty@pzk.org.pl w terminie 7 dni od zakończenia zawodów.
     Logi w innych formatach będą użyte tylko do kontroli.
     Dzienniki prosimy  podpisywać w postaci znak.cbr (nie tytułować nazwą zawodów!) i powinien być załącznikiem, a w temacie       listu znak wywoławczy identyczny jaki był używany podczas zawodów.
     Dzienniki zawodów przesłane poprzez strone zostaną umieszczone na stronie LOGI 
12a. Objaśnienie wyglądu  dziennika w formacie cbr  wzor cabrillo
13. Dyskwalifikacja:
    Jeśli w dzienniku zostaną znalezione rażące błędy lub przekroczą przepisy  krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się                podczas zawodów lub nieprzestrzeganie regulaminu zawodów  są  wystarczające do dyskwalifikacji.
    Decyzje SPDX RTTY komitetu są ostateczne i nieodwołalne.
___________________________________________________________________________
PS: Zwracamy się o aktywną pomoc w sponsorowaniu zawodów.